Đội ngũ cán bộ - giáo viên- nhân viên

Năm học 2018-2019

          Đội ngũ CB-GV-NV gồm có 13 người . Trong đó trình độ đại học: 10 người, trung cấp : 3 người

1. Cô Thái Thị Hoa Lý – Hiệu trưởng

- Sinh ngày 02 / 09 /1970  ; Trình độ đào tạo: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Long - Hương Sơn- Hà Tĩnh

2. Cô Dương Thị Kim Huyền – Phó hiệu trưởng

- Sinh ngày: 02 /02 /1972; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Bình- Hương Sơn- Hà Tĩnh

3.Cô Hồ Thị  Thuận: Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Sinh ngày:    15/04/ 1968; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Long - Hương Sơn- Hà Tĩnh

4. Cô Trần Thị Tâm: Phó tổ trưởng tổ chuyên môn

- Sinh ngày: 20 /11 / 1968; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Long - Hương Sơn- Hà Tĩnh

5.Cô Lê Thị Minh Sâm – Giáo viên

- Sinh ngày:   01/  07 / 1968 ; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Long - Hương Sơn- Hà Tĩnh

6. Cô Hồ Thị Chương  - Giáo viên

- Sinh ngày:  01 /  10 / 1963 ; Trình độ: Trung câp

- Địa chỉ: Sơn Long - Hương Sơn- Hà Tĩnh

7.Cô Lê Thị Thu Hằng – Giáo viên 

- Sinh ngày:    07/  02 / 1983 ; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Tân- Hương Sơn- Hà Tĩnh

8. Cô: Lê Thị Thêm – Giáo viên

- Sinh ngày:  12 /  20 / 1984; Trình độ Đại học

- Địa chỉ: Sơn Trà - Hương Sơn- Hà Tĩnh

9. Cô trần Thị Phượng - Giáo viên

- Sinh ngày:   05/ 04 / năm 1983; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Long- Hương Sơn- Hà Tĩnh

10. Cô Lê Thị Dung - Giáo viên

- Sinh ngày:   08/   07 / năm 1989; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Bình - Hương Sơn- Hà Tĩnh

11. Phan Thị Thu Huyền - NVKT

- Sinh ngày:  09 /  09 / năm 1986; Trình độ: Đại học

- Địa chỉ: Sơn Trà - Hương Sơn- Hà Tĩnh

11. Nguyễn Thị Hà Lan - NVYT

- Sinh ngày:  02 /  09  / năm 1987; Trình độ: Trung cấp

- Địa chỉ: Sơn Châu - Hương Sơn- Hà Tĩnh

12. Nguyễn Thị Hồng Sen  - NVND

- Sinh ngày:  19 / 04  / năm 1987; Trình độ: Trung cấp ND

- Địa chỉ: Sơn Trà - Hương Sơn- Hà Tĩnh

12. Cù Thị Hồng Nhàn  - NVND

- Sinh ngày:  03 /  02  / năm 198 ; Trình độ: Trung cấp ND

- Địa chỉ: Sơn Bình- Hương Sơn- Hà Tĩnh

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24 - 36: 23 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm 3 tuổi: 34 cháu với 2 cô giáo v

Lớp chồi 4 tuổi: 30 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi 5 tuổi: 39 cháu với 2 cô giáo